Sufinanciranje sterilizacije mačaka za građane Križevaca u 2024. godini

png

Odluku o sufinanciranju sterilizacije mačaka u 2024. godini
za građane s prebivalištem na području grada Križevaca

 


I. Opće odredbe


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije
mačaka iz Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu, iznos sufinanciranja, način i rokovi
podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te način obrade zahtjeva i isplate sredstava.
II. Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje

Članak 2.

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje sterilizacije mačaka iz Proračuna Grada
Križevaca za 2024. godinu su:

1. Podnositelj zahtjeva je fizička osoba s prebivalištem na području Grada Križevaca;

2. Podnositelj zahtjeva je vlasnik mačke/a za kojega podnosi zahtjev za sufinanciranjem
sterilizacije;

3. Sterilizacija mačke/a je obavljena kod pravne ili fizičke osobe registrirane za
obavljanje predmetne djelatnosti u Republici Hrvatskoj;

4. Sterilizacija mačke/a je izvršena u razdoblju od 1. prosinca 2023. godine do 30.
studenoga 2024. godine.


III. Ograničenja

Članak 3.
Svaki vlasnik ima pravo na sufinanciranje sterilizacije do najviše 3 mačke/mačka u
iznosu od 30,00 eura po mački/mačku u razdoblju navedenom u članku 2. ove Odluke.
Pravne i fizičke osobe koje su registrirane za uzgoj mačaka nemaju pravo na
sufinanciranje sterilizacije mačaka.


IV. Dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju za ostvarivanje prava
na sufinanciranje sterilizacije mačke/a:

1. Zahtjev za sufinanciranjem sterilizacije mačke/mačka na Obrascu M-24 (Prilog 1)
potpisan od strane podnositelja zahtjeva;

2. Dokaz prebivališta (preslika osobne iskaznice s obje strane);

3. Preslika ovjerenog računa za izvršenu sterilizaciju mačke/a te dokaz da je račun
plaćen, ukoliko se ne radi o gotovinskom računu (ako je primjenjivo);

4. Dokaz IBAN-a podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili
Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o
IBAN-u).


V. Rok za podnošenje zahtjeva

Članak 5.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sterilizacije mačaka iz Proračuna
Grada Križevaca za 2024. godinu je 16. prosinca 2024. godine


VI. Način podnošenja zahtjeva

Članak 6.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranjem sterilizacije dokumentaciju mogu dostaviti na
jedan od sljedećih načina:

1. putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@krizevci.hr;

2. poštom na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, 48260
Križevci s naznakom ”Zahtjev za sufinanciranje sterilizacije mačaka”;

3. osobno, na adresu: Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci, Urudžbeni
ured (soba u prizemlju zgrade gradske uprave).
U slučaju dostavljanja da podnositelj dostavlja zahtjev putem elektroničke pošte, Grad
Križevci zadržava pravo zatražiti vlasnika da dostavi osobno ili poštom original potpisanog
Zahtjeva za sufinanciranjem sterilizacije mačke/mačka.


VII. Obrada zahtjeva i isplata sredstava

Članak 7.

Po primitku dokumentacije, istu će obraditi službenici Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 8.

U slučaju da neki od dokumenata navedenih u članku 4. ove Odluke nedostaje ili nije
ispravno podnesen, službenici će kontaktirati podnositelja Zahtjeva da istu dopuni ili ispravi.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ni na upit službenika ne dostavi potpunu i ispravnu
dokumentaciju te ukoliko dokumentacija ne ispunjava sve uvjete za ostvarivanje prava na
sufinanciranje propisane točkom II. Gradonačelnik će donijeti rješenje kojim se zahtjev za
sufinanciranje ne prihvaća.

Članak 9.

Na prijedlog pročelnika Gradonačelnik će zaključkom odobriti isplatu za zahtjeve koji
sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz točke V. te ispunjavaju sve uvjete iz točke II. ove
Odluke.
Prema nalogu Gradonačelnika, Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove
i javnu nabavu vršit će isplatu sredstava sufinanciranja sterilizacije najkasnije u roku od 30
dana od datuma Zaključka kojim se odobrava isplata.

Članak 10.

Sredstva za isplatu sufinanciranja sterilizacije mačaka sukladno ovoj Odluci
osigurana su u Proračunu Grada Križevaca za 2024. godinu u okviru aktivnosti A450107
Sufinanciranje sterilizacije pasa i mačaka, a isplaćivat će se redoslijedom podnesenih te
odobrenih zahtjeva, do iscrpljenja planiranog iznosa proračunske stavke.


VIII. Završne odredbe

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i
Internet stranici Grada Križevaca.

Izvor: Križevci.hr