• Home
  • Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti

png

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA, veterinarske usluge, poljoprivredna proizvodnja i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću, vl. Dražen Patačko, direktor, Ulica Mihovila P. Miškine 66, Koprivnica, OIB: 35631964454 pri prikupljanju i obradi osobnih podataka postupa u skladu s načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane te cjelovitosti i povjerljivosti te s osobnim podacima ispitanika, postupa pažljivo i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: Uredba) i u skladu s čl. 25., 26., 27., 28. i 29. Zakona o provedbi Opće Uredbe za zaštitu podataka (NN 42/18), glede podataka koje prikuplja i obrađuje, a u svrhu poštovanja naših obveza glede zaštite osobnih podataka kao voditelja obrade.

Upoznat/a sam s činjenicom da ispunjavanjem obrazaca na web stranici Voditelja obrade, izričito i dobrovoljno dajem svoju PRIVOLU, kojom potvrđujem da pristajem da Voditelja obrade prikuplja, obrađuje i koristi sve moje osobne podatke navedene u obrascu.

Potvrđujem da sam upoznat/a da će Voditelj obrade gore navedene osobne podatke koristiti i obrađivati u slijedeće svrhe:

 

pružanja usluga od strane Voditelja obrade meni kao naručitelju tih usluga,
svakodobnog kontaktiranja radi pružanja naručenih usluga,
dostave ponuda za pružanje usluga,
dostave obavijesti i kontaktiranja u vezi s uslugama koje Voditelj obrade nudi i pruža, kao i u svrhu marketinške aktivnosti Voditelja obrade,
dostave općih i individualiziranih ponuda Voditelja obrade,
analizu tržišta registrirane djelatnosti Voditelja obrade
omogućavanja mog pristupa obavijestima Voditelja obrade i za potrebe komunikacije sa mnom.
 

Također, ovom Privolom dajem pristanak da se moji prikupljeni osobni podaci pohrane u bazi podataka u svrhu kontaktiranja radi pružanja usluga iz djelatnosti Voditelja obrade, dostave ponuda za pružanje tih usluga, dostave obavijesti Voditelja obrade i kontaktiranja u vezi s uslugama u budućem razdoblju.

Voditelj obrade prikupljene osobne podatke obrađuje i pohranjuje samo u razdoblju u kojem ova privola nije povučena.

 

Prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama te će se s njima postupati povjerljivo i u skladu s Uredbom, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim eventualno važećim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije o zaštiti osobnih podataka, a Voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka te usklađenosti sa svim važećim propisima o zaštiti podataka.

Voditelj obrade savjesno štiti osobne podatke iz ove Privole od gubitka, uništenja, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja. Sve osobe zaposlene kod Voditelja obrade obvezne su poštovati povjerljivost osobnih podatka iz ove Privole i pridržavati se svih važećih propisa Republike Hrvatske i Europske Unije te općih akata i odluka Voditelja obrade koji uređuju pitanja zaštite podataka. Također, Voditelj obrade koristi suvremene tehničke, informatičke i organizacijske mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka iz ove Privole.

Voditelj obrade ne koristi automatizirani način donošenja odluka.

 

Također, obavještavaju se osobe koje se zateknu u poslovnim prostorijama Voditelja obrade o slijedećem:

Voditelj obrade je VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA, veterinarske usluge, poljoprivredna proizvodnja i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću, vl. Dražen Patačko, direktor, Ulica Mihovila P. Miškine 66, Koprivnica, OIB: 35631964454, a adresa elektronske pošte Voditelja obrade glasi: otto.kc@veterinarska-koprivnica.hr.
Prava osoba čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju putem video nadzora glede zaštite njihovih osobnih podataka su:
pravo tražiti od Voditelja obrade da trajno ili privremeno prestane koristiti moje sve ili dio osobnih podataka navedenih u ovoj Obavijesti u sve ili dio svrha iz ove Obavijesti. Takav zahtjev može se poslati na adresu elektronske pošte: otto.kc@veterinarska-koprivnica.hr ili pisanim putem na adresu: Ulica Mihovila P. Miškine 66, Koprivnica, uz određeno navođenje za koji se osobni podatak traži prestanak korištenja. Voditelja obrade će, po primitku predmetnog zahtjeva, primitak tog zahtjeva potvrditi na isti način na koji ga je zaprimila (e-mailom ili poštom), a osobni podaci obuhvaćeni zahtjevom više se neće obrađivati počevši od dana primitka zahtjeva. Sve obrade osobnih podataka učinjene do tog dana ostaju pravno valjane;
pravo na pristup svojim osobnim podatcima iz ove Obavijesti, što znači pravo dobiti od Voditelja obrade informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade osobnih podataka iz ove Obavijesti te dobiti potvrdu obrađuju li se ti osobni podaci kao i dobiti kopiju osobnih podataka ako to ne utječe negativno na prava drugih ispitanika;
pravo na ispravak i dopunu netočnih osobnih podataka iz ove Obavijesti;
pravo na “zaborav”, odnosno brisanje osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem ove Obavijesti;
pravo na ograničenje obrade, dakle da se osobni podaci ne koriste, ali da se čuvaju ako je sporna točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita ili tijekom rješavanja postupka po prigovoru;
pravo na prenosivost podataka osobnih podataka iz ove Obavijesti;
pravo na prigovor na obradu podataka;
pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju da Voditelj obrade postupa suprotno Uredbi pri obradi osobnih podataka iz ove Obavijesti.
Svi zahtjevi u vezi s navedenim pravima mogu se uputiti u pisanom obliku na adresu: Ulica Mihovila P. Miškine 66, Koprivnica ili na adresu elektronske pošte: otto.kc@veterinarska-koprivnica.hr .
 

Voditelj obrade može od osoba koje podnose zahtjev temeljem navedenih prava zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi identitet tih osoba.

Voditelj obrade mora odgovoriti na zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

 

U Koprivnici, 24. Veljače 2024.

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”