Sufinanciranje udomljavanja pasa na području grada Križevaca 2024.

png

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca donio je

ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDOMLJAVANJA PASA LUTALICA U 2024. GODINI UHVAĆENIH NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA

 I.  Opće odredbe Članak 

1. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje udomljavanja pasa lutalica, uhvaćenih na području grada Križevaca, iz Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu, iznos sufinanciranja, način i rokovi podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te način obrade zahtjeva i isplate sredstava. Fotografije svih pasa sa područja Grada Križevaca nalaze se na Internet stranici Grada Križevaca (https://vauvau.krizevci.hr/). Svi psi su cijepljeni, čipirani, zdravstveno pregledani te sterilizirani.

II. Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje 

Članak 2. Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje udomljavanja pasa lutalica iz Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu su: 1. Podnositelj zahtjeva je fizička osoba koja udomi psa lutalicu uhvaćenog na području grada Križevaca, a koji je smješten u Registriranim skloništima za životinje sa kojima Grad ima sklopljen Ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja (skloništa na području Koprivničko-križevačke županije); 2. Pas je udomljen u razdoblju od 1. prosinca 2023. godine do 30. studenoga 2024. godine. 

III. Ograničenja 

Članak 3. Jedan udomitelj može udomiti jednog psa te ostvariti pravo na sufinanciranje udomljavanja pasa. Udomljavanje pasa lutalica financirati će se u iznosu od 150,00 EUR po psu za mlade pse do dvije godine starosti te 300,00 EUR po psu za pse starije od dvije godine u razdoblju navedenom u članku 2. ove Odluke.

IV. Dokumentacija

Članak 4. Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje udomljavanja pasa: 1. Zahtjev za sufinanciranjem udomljavanja pasa lutalica na Obrascu U-24 (Prilog 1) potpisan od strane podnositelja zahtjeva;2. Presliku Ugovora o udomljenju; 3. Dokaz IBAN-a podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o IBAN-u); 4. Preslika svih stranica putovnice psa iz koje je vidljiva promjena vlasnika psa te broj mikročipa; 5. Preslika osobne iskaznice s obje strane.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Članak 5. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje udomljavanja pasa lutalica iz Proračuna Grada Križevaca za 2024. godinu je 16. prosinca 2024. godine.

VI. Način podnošenja zahtjeva Članak

6. Podnositelji zahtjeva za sufinanciranjem udomljavanja dokumentaciju mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina: 1. putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@krizevci.hr; 2. poštom na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, 48260 Križevci s naznakom ”Zahtjev za povrat jednokratne pomoći za udomljavanje pasa”; 3. osobno, na adresu: Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, Križevci, Urudžbeni ured (soba u prizemlju zgrade gradske uprave). U slučaju da podnositelj dostavlja zahtjev putem elektroničke pošte, Grad Križevci zadržava pravo zatražiti vlasnika da dostavi osobno ili poštom original potpisanog Zahtjeva za sufinanciranjem udomljavanja pasa.

VII. Obrada zahtjeva i isplata sredstava

Članak 7. Po primitku dokumentacije, istu će obraditi službenici Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 8. U slučaju da neki od dokumenata navedenih u članku 4. ove Odluke nedostaje ili nije ispravno podnesen, službenici će kontaktirati podnositelja Zahtjeva da istu dopuni ili ispravi. Ukoliko podnositelj zahtjeva ni na upit službenika ne dostavi potpunu i ispravnu dokumentaciju te ukoliko dokumentacija ne ispunjava sve uvjete za ostvarivanje prava na sufinanciranje propisane točkom II. Gradonačelnik će donijeti rješenje kojim se zahtjev za sufinanciranje ne prihvaća.

Članak 9.  Na prijedlog pročelnika Gradonačelnik će zaključkom odobriti isplatu za zahtjeve koji sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz točke V. te ispunjavaju sve uvjete iz točke II. ove Odluke.i Prema nalogu Gradonačelnika, Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove javnu nabavu vršit će isplatu sredstava sufinanciranja sterilizacije najkasnije u roku od 30 dana od datuma Zaključka kojim se odobrava isplata. 

Članak 10. Sredstva za isplatu sufinanciranja udomljavanja pasa lutalica sukladno ovoj Odluci osigurana su u Proračunu Grada Križevaca za 2024. godinu u okviru aktivnosti A450108 Sufinanciranje čipiranja i udomljavanja pasa, a isplaćivat će se redoslijedom podnesenih te odobrenih zahtjeva, do iscrpljenja planiranog iznosa proračunske stavke. 

VIII. Završne odredbe 

Članak 11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Križevaca.

 

Izvor: Grad Križevci