Oznaka: udomljavanje

png

Sufinanciranje udomljavanja pasa na području grada Križevaca 2024.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) gradonačelnik Grada Križevaca donio je ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDOMLJAVANJA PASA LUTALICA U 2024. GODINI UHVAĆENIH NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA I.  Opće…